Publications

  1. Pingping Lin, Jun Bi, Stephen Wolff, Yangyang Wang, Anmin Xu, Ze Chen, Hongyu Hu, and Yikai Lin. "A west-east bridge based SDN inter-domain testbed." Communications Magazine, IEEE 53, no. 2 (2015): 190-197.
  2. Zhongbao Zhang, Sen Su, Yikai Lin, Xiang Cheng, Kai Shuang, and Peng Xu. "Adaptive multi-objective artificial immune system based virtual network embedding." Journal of Network and Computer Applications 53 (2015): 140-155.
  3. Yangyang Wang, Jun Bi, Pingping Lin, Yikai Lin, and Keyao Zhang. "SDI: a multi-domain SDN mechanism for fine-grained inter-domain routing." Annals of Telecommunications (2016): 1-13.